نویسنده = سعید امامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی «ذات» در ادبیات کردی یارسان با «تجلی» و «فره» در ادبیات فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-122

علی نظر نظری تاویرانی؛ سعید امامی