نویسنده = ������������ ������ �������� ����������
تحلیلی تطبیقی بر نیایش در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 163-190

مصطفی رادمرد؛ میر جلال الدین کزازی