نویسنده = �������� �������� ������
بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی کُرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-102

خلیل بیگزاده؛ آرش امین پور؛ عطا الماسی