نویسنده = ������������ ��������
معناشناسی اشاره‌گرهای مکانی در کردی: رویکردی شناختی-کاربردی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 45-72

محمد عزیزی؛ رحمان ویسی‌حصار