نویسنده = ���������� �������������� ����������
نەتەوەخوازی و کێشی شیعری کوردی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 247-264

10.34785/J013.2020.747

احسان مردوخ روحانی