نویسنده = ������������ ��������
نمود رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات کردی: بررسی جایگاه و آثار ابراهیم احمد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 17-33

10.34785/J013.2020.163

بهار کاظمی؛ جمال احمدی؛ بدریه قوامی؛ رضا برزویی