نویسنده = ������������ �������� ������������ ����������
وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-152

10.34785/J013.2022.882

هیرش کریم حمید؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی