نویسنده = �������� ������ ������������ ������ ������