نویسنده = �������������� �������� �������������� ������