بررسی تطبیقی سبک‌شناسانه‌ی قصیده «هه‌لوِ» سواره ایلخانی‌زاده و «النسرِ» عمر ابوریشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

تمثیل در گذشته و حال نقش مهمی را در ادبیات آموزشی ایفا کرده است و شاعران و نویسندگان بسیاری برای بیان هدف خود از آن بهره برده‌اند. دو داستانِ " النسر" سروده‌ی شاعر سوری عمر ابوریشه و «هه‌لو» سروده‌ی شاعر کُرد سواره ایلخانی‌زاده از جمله شعرهای تمثیلی هستند. هر دو عنوان " النسر" و «هه‌لو» به معنی عقاب است. دو قصیده از نظر شکل و محتوی، دارای ویژگی‌های مشترکی‌اند؛ در مقابل ویژگی‌های منحصر به خود را دارند که این امر زمینه را برای سبک‌شناسی تطبیقی فراهم کرده است. سبک‌شناسی تطبیقی لایه‌ای، سهم و نقش هر بخش از زبان را در شکل-گیری سبک هر فرد به روشنی نشان می‌دهد. این مقاله برای آشنایی با سبک دو شاعر در قصیده‌های مذکور می‌کوشد تا آنها آن را در سه لایه‌ی سبک‌شناسی آوایی، ساختاری یا نحوی و بلاغی مورد کاوش قرار دهد و با هم مقایسه و تطبیق کند. از جمله‌ی نتایج به دست آمده می‌توان به اشتراک بسیار در لایه‌ی نحوی و بلاغی اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A stylistically comparative study Of HALLO ode by Swara Ilkhanyzade and ANNASR ode by Omar Abu Rishe

نویسندگان [English]

  • salahadin abdi 1
  • Naseh Mellayi 2
1 university of Buali sina
2 PhD student of Bu Ali Sina university
چکیده [English]

The allegory has played an important role in the teaching literature in the past and present and a lot of the poets and writers have used of that for their purpose. The tow story " ANNASR" has composed by Syrian poet Omar Abu Rishe and " Hallo" has composed by Kurdish poet Swara Ilkhanyzade are in this filed. The title of this tow stories means eagle. This tow stories formally and contently have same traits and also have special traits, so the context is available for comparative stylistics studies. The layer comparative stylistics shows brightly the share and the role of every part of language in forming the style of every one. This essay is trying to find and describe the style of the tow poets in these stories in three layers include phonetic, structural or synthetic and rhetoric together. Some of the results are subscription in the synthetic and rhetoric layers. The method in this essay is descriptive- analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistically study
  • Hallo
  • ANNASR
  • Swara Ilkhanyzade
  • Omar Abu Rishe
                        منابع
الف: عربی
ابو ریشه، عمر. (۱۹۹۸). الد ایوان. بیروت: دار العودة.
الهاشمی، السید أحمد. (۱۳۸۵). جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیع. قم: واریان، ط6
محمد ویس، أحمد. (۲۰۰۵). الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة. المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع
هیمه ، عبد الحمید. (۱۹۹۸). البنیات الأسلوبیة فی الشعر الجزائری المعاصر: شعر الشباب نموذجا، الجزائر: مطبعة همة.
القط، عبد القادر (بی تا). الاتجاه الوجدانی فی الشعر العربی المعاصر. بیروت: دار النهضة العربیة، ط 3.
حسین قاسم، عدنان. (۱۹۹۲). الاتجاه الأسلوب البنیوی فی نقد الشعر العربی. دمشق: دار ابن کثیر
عبد المطلب، محمد. (۱۹۹۷). البلاغة العربیة: قراءة أخرى. لونجمان: الشرکة المصریة العالمیة للنشر.
السعدنی، مصطفی. (بی تا (۱)). البنیات الأسلوبیة فی لغة الشعر العربی الحدیث.
بی مک.. (بی تا (۲)). المدخل اللغوی فی نقد الشعر: قراءه بنبویة. إسکندریة: منشأة المعارف.
عشری زاید، علی. (۱۴۲۳). عن بناء القصیدة العربیة الحدیثه. مکتبة ابن سینا للطباعة و النشر و التوزیع و التصدیر، ط ۴.
موسی، منیف. (۱۴۰۵). فی الشعر و النقاد. بیروت: دار الفکر اللبنانی.
عبد الجلیل یوسف، حسن. (۱۹۸۹). موسیقى الشعر العربی (الجزء الأول). الهیئة المصریة العامة للکتاب.
علی، عبدالرضا. (۱۹۹۷). موسیقى الشعر العربی قدیمه و حادیثه دراسة و تطبیق فی شعر الشطرین و الشعر الحر. عمان: دار الشروق للنشر و التوزیع ، الطبعة العربیة الأولى.
عبد الحافظ، صلاح. (۱۹۹۵). الموسیقا الشعریة (الجزء الأول). مصر: دار المعارف، ط ۲.
سعد الجبار، شریف. (۲۰۰۸). شعر إبراهیم ناجی: دراسة أسلوبیة بنیائیة. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
صادق الملائکة، نازک. (۲۰۰۴). قضایا الشعر العربی المعاصر. بیروت: دار العلم للملایین،
الشایب، أحمد. (۱۹۹۴). أصول النقد الأدبی. قاهره: مکتبة النهضة المصریة، ط ۱۰.
ب: فارسی
داد، سیما. (۱۳۹۰). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: انتشارات مروارید، چ۵.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (۱۳۶۸). موسیقی شعر. تهران: نشر آگاه، چ۱۲.
فتوحی، محمود. (۱۳۹۵). سبک شناسی نظریه ها، رویکردها و روش ها. تهران: انتشارات سخن. چ۳
مقدادی، بهرام. (۱۳۹۳). دانش نامه نقد ادبی از افلاطون تا به امروز. تهران: نشر چشمه.
میر صادقی، میمنت. (۱۳۸۸). واثرنامه هنر شاعری. ویراست سوم. تهران: انتشارات کتاب مهناز، چ ۴.
پ: کردی
إیلخانی زاده، سواره. (۲۰۱۴). شه نگه سوار. سلیمانیه: انتشارات غه زه لنووس، چ ۲. مقالات
بشیر، تاوریریت. (ژوئن ۲۰۰۹). «مستویات و آلیات التحلیل الأسلوبی للنص الشعری)۔ کلیة الآداب و العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة ، شماره ۵.
قهرمانی، جعفر. (۱۳۹۴). «لیکدانه وه ی شیعری «هولوی سواره له روانگه ی پیکهاته خوازییه وه». پژوهشنامه ادبیات کردی، سال اول، ش۱، صص ۱۳۱- ۱۴۷.