دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 5، شهریور 1397 
نقد و بررسی ملمع های کردی-پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

صفحه 1-32

الیاس نورایی؛ نجیمه آزادی ده عباسانی؛ سعید احمدی


بررسی کارکرد رنگ در دیوان مولوی کُرد

صفحه 85-102

خلیل بیگزاده؛ آرش امین پور؛ عطا الماسی