شناسه علمی شماره

مطالب عمومی

چکیده

دوره هفتم، شماره 2، پیاپی 12،  پاییز و زمستان 1400
 صاحب امتیاز: پژوهشکده کردستان­شناسی، دانشگاه کردستان
شاپا چاپی:2645-3657
شاپا الکترونیک: 0039-2717
دوره هفتم، شماره 2، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1400
مدیر مسؤول: نجم‌­الدّین جبّاری
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
سردبیر: سید احمد پارسا
استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
جانشین سردبیر: بختیار سجادی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ناشر: دانشگاه کردستان
مدیر داخلی: یدالله پشابادی
استادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مدیر اجرایی: فرهاد محمدی
استادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ویراستار انگلیسی: سروه منبری
دانشجوی دکتری مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
ویراستار زبان کردی: مظهر ابراهیمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات کردی
مشاور نمایه‌سازی: زانیار محمدپور
فارغ التحصیل گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مدیر وب‌سایت: محمد دانشگر
کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
صفحه‌‌آرا: موسسه هنر مدرن

عنوان مقاله [English]

Issue Information