دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1400 
وجوه خوشایندسازی در زبان کُردی میانه

صفحه 135-152

10.34785/J013.2022.882

هیرش کریم حمید؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی