بازنمایی استعاری جهان های زیرشمول در انگارۀ جهان‌های متن از منظر شناختی: مطالعۀ موردی اشعار شیرکو بیکس در سرآغاز کتاب کرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

جُستار حاضر با هدف بازنمایی استعاری لایۀ معنایی جهان‌های زیرشمول در انگارۀ جهان‌های متن ورث (1999) به بررسی کرسی اثر شیرکو بیکس از منظر رویکرد شناختی پرداخته است. در این پژوهش، ماهیت مناظر شعری شیرکو بیکس به‌ لحاظ زبانی و همچنین تعیین نوع منظر و دیدگاه وی مورد بررسی قرار گرفته است. ماهیت روش انجام این پژوهشِ کیفی، توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای از کتاب کرسی اثر شیرکو بیکس گردآوری شده‌اند. نگارندگان، همچنین، قصد دارند تا نشان دهند که چگونه مناظر ادبی شعر شیرکو بیکس، وسیلة بیان افکار و ذهنیات او در سرآغاز کتاب کرسی بوده است. بنابراین، با تکیه بر مفهوم استعاره در انگاره جهان‌های متن به رمزگشایی از جهان‌های استعاری این شاعر کُردزبان در سرآغاز کتاب کرسی به منظور کشف نگرش پدیدآورندة اثر پرداخته شد. نتایج نشان داد که کلان‌استعارة زیرساختی بیرون به‌ مثابۀ درون از رهگذر خُرداستعاره‌های روساختی باد، شعر، قصه و نمایشنامه که به‌ عنوان انسان هستند، بازنمایی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Representation of Sub-Worlds in Text Worlds Theory from a Cognitive Perspective: A Case Study of Shirko Bikas's Poems at the Beginning of The Chair

نویسندگان [English]

  • Bahman Heidari 1
  • Amer Gheitury 2
  • Masoud Dehghan 3
1 Department of English language, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of English Language, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Department of English and Linguistics, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The present study aims to metaphorically represent the semantic layer of the sub-worlds in the concept of worlds in the Text Worlds Theory proposed by Werth in 1999. In this study, the nature of Shirko Bikas's poetic landscapes was studied linguistically, and it was determined the type of his perspective and point of view. The methodological nature of this qualitative study is descriptive-analytical, and the data were collected by a library method from the book titled chair written by Shirko Bikas. This study also showed how the poetic landscapes of Sherko Bikas's poetry were the means of expressing his thoughts and mentality at the beginning of the chair. Thus, relying on the concept of metaphor in Text Worlds theory, the Kurdish poet's metaphorical worlds were deciphered at the beginning of the chair to discover the attitude based onwhich this work was created. The results showed that the external underlying mega-metaphor as internal mega-metaphor is represented through the surface structural micro-metaphor of wind, poetry, story, and play all of which are considered as human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Text Worlds Theory
  • Epistemic Sub-worlds
  • Mega-metaphor
  • Micro-metaphors
  • Shirko Bikas
  • The Chair
فارسی:
آقایی، معروف. (1375). شش روز با شیرکو بیکس. سروه، شمارۀ 125-: 35-29.
آقایی، معروف. (1375). شش روز با شیرکو بیکس. سروه، شمارۀ 123-124: 26-18.
رفایی‌قدیمی‌مشهد، رضا و غلامحسین غلامحسین‌زاده. (1399). «بررسی و تحلیل کارکرد نظریه جهان متن در تحلیل زیبایی‌شناسانه شعر فارسی: مطالعۀ موردی یک غزل از سعدی و یک غزل از نیما یوشیج». جستارهای زبانی، دوره11، شماره6، 418 – 383.
سجادی، بختیار. (1395). «شیرکو بیکس و نوگرایی در شعر معاصر کردی». روزنامە شرق، 14 مرداد، 1395. دسترسی در 14/5/1395. http://www.faratab.com
صالحی، سید علی. (1375). «گفت‌گو با شیرکو بیکس». دنیای سخن، شمارۀ 70، 34-24.
علی‌آقایی، صمد و همکاران. (1399). «کلان استعارة شناختی آزادی در اشعار شیرکو بیکس».  قند پارسی، دورۀ 3، شمارۀ 7، 113-95.
ــــــ (1399). «رویکردی شناختی به کلان استعارة عشق در اشعار شیرکو بیکس». پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی، دورۀ 2، شمارۀ 4، 273-252.
لطیف‌نژاد رودسری، فرخ. (1396). «جهان زیرشمول معرفتی پل ورث در شعر دلم برای باغچه می‌سوزد اثر فروغ فرخزاد». دومین کنفرانس بین‌المللی ادبیات و زبان‌شناسی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
ورزنده، امید. (1400). شناختنامة شیرکو بیکس. نگاه. چاپ اول.
کُردی:
بێکه‌س، شێرکۆ. (١٣٩٤). کاوه‌ی ئاسنگه‌ر. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ـــــــــــــــ (١٣٩٤). ئاسک. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ـــــــــــــــ (١٣٩٤). ده‌ربه‌ندی په‌پووله. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ـــــــــــــــ (١٣٩٤). خاچ و مار و رۆژژمێری شاعیرێ. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ــــــــــــــــ (١٣٩٤). بۆننامه. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ــــــــــــــــ (١٣٩٤). ره‌نگدان. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ــــــــــــــــ (١٣٩٤). پاییزه میوان. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ــــــــــــــــ (١٣٩٤). کورسی. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ـــــــــــــــــ (١٣٩٤). کتێبی ملوانکه. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
ـــــــــــــــــ (١٣٩٤). ئێستا کچێک نیشتمانمه. تاران: ئاریوحان. یه‌که‌م.
سەجادی، بەختیار. (١٣٩٦). «لێکدانەوەی شێوازناسانەی قوتابخانەکانی روانگە و کفری: بە سەرنجدان بە شیعری شێرکۆ بێکەس و لەتیف هەڵمەت». پژوهشنامه ادبیات کردی، دوره ٣، شماره 4، ١٣١-١٦٥.
 
انگلیسی:
Acorn, M. (1983). Dig Up My Heart: Selected Poems 1952–1983. Toronto: McClelland and Stewart.
Atwood, M. (1996). Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: McClelland and Stewart.
Browse, S. (2013). (Mega-) metaphor in the text-worlds of economic crisis: towards a situated view of metaphor in discourse. PhD dissertation, University of Sheffield.
Kovecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford and New York: Oxford University Press.
Lahey, E. (2003). “Seeing the forest for the trees in Al Purdy’s Trees at the Arctic Circle”. BELL: Belgian Journal of Language and Literatures, 1: 73–83.
Lahey, E. (2004). “All the World's a Sub-world: Direct Speech and Sub-World Creation in           'after'”. Nottingham Linguistic Circular, 18: 21-8                                                            
Lahey, E. (2007). Mega metaphorical Mappings and the Landscapes of Canadian Poetry. In         M. Lambro and P. Stockwell (Ed) Contemporary Stylistics, London: Continuum.
Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, G. and Turner, M. (1989). More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: Chicago University Press.
Piller, I. (1999). “Extended Metaphor in Automobile Fan Discourse”. Poetics Today, 20(3), 486-498
Purdy, A. (1973). Poems for All the Annettes. Toronto: Anansi.
Rezanova, Z., & Shilyaev, K. (2015). “Megametaphor as a coherence and cohesion device in a cycle of literary texts”. The Poznań Society for the Advancement of Arts and Sciences 31-39.
Wang, Q. (2019). “An Analysis of Li He’s Poetry from the Perspective of Sub World Theory”.  Journal of Language, Linguistics and Literature, 5(1): 24-31.
Werth, P. (1994). “Extended metaphor: a text world account”. Language and Literature, 3(2): 79-103.
Werth, P. (1999). Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. London:    Longman.