نگرش به زبان کردی در میان سخنوران کرد‌زبان غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار زبان شناسی کاربردی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نگرش زبانی کُردزبانان غربِ ایران نسبت به زبان کُردی در شهرهای کرماشان، سنندج و ایلام است. برای گردآوری داده، پژوهشگران پرسش‌نامه‌ای را بر اساس دو پرسش‌نامه که پیشتر اجرا شده بودند، به ­کار گرفتند. فرآیند اعتبارسنجی پرسش‌نامه با 150 کُردزبان انجام و سپس نسخۀ نهایی پرسش‌نامه بین سخنوران شهرهای هدف توزیع شد. تعداد 450 نفر در این پژوهش شرکت کردند و داوطلبانه به پرسش‌های طرح‌شده پاسخ دادند. نتایج بررسی نگرش زبانی نشان داد که زبان کُردی در سنندج و کرماشان از جایگاه اجتماعی «بسیار بالا» و در ایلام از جایگاه اجتماعی «بالا» برخوردار است. در رابطه با حمایت‌های نهادی، سخنوران بر این باور بودند که اگرچه زبان کُردی ارزشمند است و سخنوران بومی نگرش مثبتی به آن دارند، این زبان نیازمند حمایت‌های دولتی و نهادی افزون‌تری است. در مورد بقای زبان کردی، نتایج نشان داد که بر خلاف شهر سنندج، زبان کُردی ممکن است در آینده در کرماشان و ایلام دچار زوال شود و از بین برود. همچنین، نتایج نشان داد که بین زنان و مردان از نظر نگرش به زبان کردی در کرماشان و سنندج تفاوت معنا‌داری وجود ندارد، در حالی که بین زنان و مردان شهر ایلام از این نظر تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudes Towards Kurdish Language Among Kurdish Speakers in the West Part of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Javad Mehrifar 1
  • Hiwa Weisi 2
  • Kourosh Saberi 3
1 M.A. in TEFL, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor in Applied Linguistics, Razi University, Kermashan, Iran.
3 Assistant Professor in General Lingustics, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

This study aims to investigate language attitudes among Kurdish speakers in the western part of Iran. A questionnaire was adopted for collecting the data. Then the final version of the questionnaire was distributed among people in target cities. 450 people participated in this part and answered the questionnaires voluntarily. The results of language attitude showed that the Kurdish language has a very high social status among people in Sene (Sanandaj) and Kermashan (Kermanshah) and a high social status among people in Ilam. Regarding its institutional support, people believe that the Kurdish language, though vital and widely used with a positive attitude among its native speakers, requires more institutional support. Regarding Kurdish vitality, the results showed that, unlike Sene, the Kurdish language may die out in the future in Kermanshah and Ilam. Finally, the results showed that there was no significant difference between males and females in their attitude to the Kurdish language in Kermashan and Sene, but there was an obviously significant difference between males' and females` language attitudes in Ilam. Finally, some suggestions for further research were proposed by the researcher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of Language
  • Language Attitude
  • Kermashan
  • ُ Sanandaj
  • Ilam
Abbas, F., & Iqbal, Z. (2018). Language Attitude of the Pakistani Youth towards English, Urdu and Punjabi: A Comparative Study. Pakistan Journal of Distance and Online Learning, 4 (1), 199-214.
Ameen, R. M. (2019). Language attitude among the displaced people in the Kurdistan region. Вестник Кемеровского государственного университета, (4 (80)). ‏
Amin, A. (2020). Attitude Towards Language in Sociolinguistics Settings: A Brief Overview. REiLA: Journal of Research and Innovation in Language2(1), 27-30. ‏
Anonby, E., Mohammadirad, M., & Sheyholislami, J. (2019). Kordestan Province in the Atlas of the Languages of Iran: Research process, language distribution, and language classification. Current issues in Kurdish linguistics1, 9. ‏
Baker, C. (1992). Attitudes and language (Vol. 83): Multilingual Matters. 112- 115
Brown, H. D. (2000). Principles of language learning and teaching (Vol. 4). New York: Longman: Significance of accent‏ (pp. 64-65).
Carranza, M. (1982). Attitudinal research on Hispanic language varieties. In Attitudes towards language variation, eds. E.B. Ryan and H. Giles, 63–83. London: Edward Arnold.
Dweik, B. S., & Qawar, H. (2015). Language choice and language attitude in a multilingual Arab Canadian community: Quebec-Canada: a sociolinguistic study. British Journal of English Linguistics, 3(1), 1-12. P.6
Edmonds, A. J. (2013). The Dialects of Kurdish. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. ‏
Edwards, J. (1982). Language attitudes and their implications among English speakers. In: Elen B. Ryan & Howard Giles, Attitudes toward Language Variation, pp. 6–7. London: Edward Arnold.
Fitriati, A., & Wardani, M. M. S. (2020). Language attitudes and language choice among students in yogyakarta: A case study at Universitas Sanata Dharma. International Journal of Humanity Studies (IJHS)3(2), 239-250. ‏
Ginting, S. A. (2018). Language Attitude of Sellers in Traditional Market toward Karonese Language. English Language Teaching, 11(7), 125-130.
Haig, G., & Öpengin, E. (2014). Introduction to Special Issue-Kurdish: A critical research overview. Kurdish studies2(2), 99-122. ‏
May, S. (2001). Language and minority right; ethnicity, nationalism and the politics of language. London: Pearson Education Limited.
Mulyanah, A. (2017). The Newest Survey on Language Attitude of Sundanese Urban Community in West Java Province, Indonesia Against Sundanese, Indonesian, And Foreign Language: A Study on Multilingual Speaker. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 7(1), 223-230.
Rezaei, S., & Bahrami, A. (2019). Attitudes toward Kurdish in the City of Ilam in Iran. In The Sociolinguistics of Iran’s Languages at Home and Abroad (pp. 77-106). Palgrave Macmillan, Cham. ‏
Rezaei, S., Latifi, A., & Nematzadeh, A. (2017). Attitude towards Azeri language in Iran: a large-scale survey research. Journal of Multilingual and Multicultural Development38(10), 931-941. ‏
Saadat, M., Mehrpour, S., & Weisi, H. (2013). Bilinguality vs. Monolinguality among Kalhuri Kurdish speakers: Gender, social class and English language achievement. Journal of Teaching Language Skills32(3), 27-50. ‏
Tabar, F. J. (2016). The Study of Kurdish & Persian Languages Use in Kermanshah. Theory and Practice in Language Studies6(8), 1652. ‏
Weisi, H. (2014). L2 Acquisition, L1 endangerment and their impact on learning English: A case study of Kurdish speakers in Iran. Unpublished PhD thesis. Shiraz University, Shiraz, Iran. ‏
Weisi, H. (2020). A Critical Review of Kurdish Language Branches Based on Geographical Residency. Journal of Kurdish Literature5(2), 125-140. ‏
Weisi, H. (2021). Language dominance and shift among Kalhuri Kurdish speakers in the multilingual context of Iran: Linguistic suicide or linguicide? Language Problems and Language Planning45(1), 56-79. ‏
Yuanxin, W. (2011). Survey to the Language Use and Language Attitude of Civil Servants in Tongde County, Qinghai Province. Journal of Minzu University of China (Philosophy and Social Sciences Edition) (6), 20.
Zhou, W., & Park, J.-E. (2017). Language Attitude of Ethnic Chinese in Four Southeast Asian Countries. 외국어교육, 24(3), 171-193.
حاتمی، ‌حدیث و همکاران. (2018). «بررسی قاطعیت در گفتار سخنوران کردی کلهری بر اساس رویکرد تسلط لیکاف». مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران. (6) 22، صص. 41-60.