دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 16، دی 1402