بررسی کهن‌الگوی سفر قهرمان در قصه‌های عامیانۀ کردی (مطالعۀ موردی: قصۀ هفت برادر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کردستان شهر سنندج

چکیده

انگاره‌‌ی کهن الگوی سفر قهرمان به عنوان یکی از پرکابردترین انگاره‌‌های کهن الگویی در درک و دریافت سویه‌‌های درون متنی و برون متنی روایت‌‌های سنتی همواره راه‌‌گشا بوده است. پژوهش حاضر کوشیده است تا کهن الگوی سفر قهرمان را بر اساس آرای جوزف کمپل در قصه‌‌های عامیانه کردی بررسی کند. بدین منظور، قصه‌‌ی عامیانه‌‌ی هفت برادر (ملک احمد) به عنوان نمونه انتخاب شده و با نشان دادن کهن‌‌الگوها و مراحل سفر قهرمان در این قصه، نتایج تحقیق را به سایر قصه‌‌های عامیانه مشابه در ادب شفاهی کردی تعمیم داده‌‌یم. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که اولاً کهن الگوی سفر قهرمان هم از نظر کهن‌‌الگوهای شخصیتی و هم از نظر مراحل سفر قهرمان در هر سه سطح عزیمت، تشرف (فرایند) و بازگشت در قصه‌‌های عامیانه کردی قابل بازنمایی است و الگوی هفده مرحله‌‌ای جوزف کمپل کاملاً قابل انطباق بر روی این قصه‌‌ها خواهد بود. ثانیاً قصه‌‌های عامیانه کردی به عنوان بخشی از فرهنگ و ادب شفاهی ایرانی و در مقام ظرفیتی مغفول مانده، شایسته آن هستند که به صورت مکتوب در اختیار پژوهشگران قرار گیرند تا با رویکردهای ساختاری آزموده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Archetype of Hero's Journey in Kurdish Folk Tales: A Case Study of the Haft Baradar Story

نویسنده [English]

  • Mansour Rahimi
Persian Language and Literature Department, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kurdistan University of Sanandaj
چکیده [English]

The archetypal notion of the hero's journey, one of the most pervasive archetypes, has consistently guided the interpretation and reception of the intratextual and extratextual elements within traditional narratives. The present study explores the hero's journey archetype in Kurdish folk tales through the lens of Joseph Campbell's theories. Using the Haft Baradar folk tale (Malek Ahmed) as a focal point, we identify and analyze the archetypes and stages of the hero's journey within this narrative. We connect our findings to similar folk tales in Kurdish oral literature through analysis.  Our research reveals that the hero's journey archetype manifests in Kurdish folk tales through personality archetypes and the threefold structure of departure, process, and return, aligning closely with Joseph Campbell's seventeen-stage model. Furthermore, we assert that Kurdish folk tales, as a valuable yet overlooked aspect of Iranian oral culture and literature, warrant further exploration and documentation in written form for scholarly investigation using structural methodologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hero's Journey archetype
  • Folktales
  • Kurdish tales
  • Joseph Campbell