دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 17، خرداد 1403 
تجلیات هنر قدسی در آیین یارسان

10.22034/jokl.2023.139238.1313

علی الفتی؛ سید صادق زمانی؛ سید رحمت اله موسوی مقدم