تجلیات هنر قدسی در آیین یارسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی. سنندج. ایران

2 گروه آموزشی فلسفه هنر،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

3 دانشیار فلسفه، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، ایلام، ایران.

چکیده

از آغاز تاریخ بشریت، هنر به عنوان یک بوم ملموس برای عمیق ترین باورهای ما عمل کرده است. در لایه های آن، بازتاب هایی از معنویت و هویت متعالی انسان را می یابیم که اغلب ریشه در دین دارد. هنر مقدس به عنوان یک زبان نمادین جداست، نه صرفاً به دنبال برانگیختن احساسات یا تأثیرات. برای اشاره به چیزی که زبان نمی تواند به طور کامل آن را درک کند، سادگی و ذات گرایی را در بر می گیرد. این آینه الگوهای دنیایی فراتر از مادیات است، قلمروی الهی که در اشکال زمینی منعکس شده است.هنر مقدس از طریق تمثیل، جوهره آفرینش را دوباره بیدار می کند و ماهیت نمادین جهان را به نمایش می گذارد و روح انسان را از وابستگی به واقعیت های زودگذر رهایی می بخشد. این مطالعه کتابخانه‌ای با رویکرد توصیفی- تحلیلی با دریچه بینامتنی به بررسی مبانی هنر قدسی در آیین یارسان با تکیه بر دیدگاه‌های سنت‌گرایان به‌ویژه دکتر سید حسین نصر می‌پردازد.
سما و موسیقی محور بیان مقدس یارسان هستند. سما به شکل یک رقص دایره‌ای جمعی است که در مراسم «جم» اجرا می‌شود و با خواندن دعا و موسیقی همراه است. موسیقی به مجرای انتقال حقایق معنوی تبدیل می‌شود، با تنبور به عنوان ابزار اصلی ایمان، جدایی‌ناپذیر سما و سایر مراسم مذهبی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of Sacred Art in Yarasan Religion

نویسندگان [English]

  • Ali Olfati 1
  • Seyed sadegh Zamani 2
  • Seyed Rahmatollah Mousavimoghadam 3
1 PhD student of Philosophy of Art, Sanandaj Branch, Islamic Azad University. Sanandaj Iran
2 Department of Philosophy of Art Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
3 Associate Professor of Philosophy, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
چکیده [English]

From ancient times, art has been a tangible expression of our deepest beliefs, reflecting human spirituality and identity, often intertwined with religion. Sacred art transcends mere emotional responses, using simplicity and essentialism to hint at the ineffable. It mirrors a higher reality, symbolizing the divine in earthly forms and inviting contemplation beyond the material world. Through allegory, sacred art reconnects with the essence of creation, revealing the symbolic nature of existence and freeing the human spirit from worldly attachments. This study, employs library research and a descriptive-analytical approach with an intertextual perspective to explore the roots of sacred art in the Yaresan region, focusing on traditionalist views, particularly those of Seyyed Hossein Nasr. In Yaresan sacred practice, Sema and music play central roles. Sema involves a collective circular dance during the "jam" ceremony, accompanied by prayers and music. Music serves as a channel for conveying spiritual truths, with the tanbur as the primary instrument in both Sema and other religious rituals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sacred Art
  • Music
  • Sama
  • Yarsan Religion
  • Traditionalists
  • Seyyed Hossein Nasr