بثُّ‌الشَّکوی در شعر غلام‌رضا خان ارکوازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو اصلی انستیتو زانست زاگروس

چکیده

چکیده
غلامرضاخان ارکوازی یکی از شاعران نام‌آشنا و برجستۀ ایلامی است که دارای دیوانی است به زبان کردی جنوبی که در آن به موضوعات گوناگونی از جمله «بث‌ّالشّکوی» پرداخته است. با توجه به اینکه تاکنون درباره این موضوع مهم در کلام او پژوهشی مستقل انجام نشده است، مقالۀ حاضر به بررسی «بثّ‌الشّکوی در شعر غلامرضاخان ارکوازی» می‌پردازد. «بَثُّ‌الشَّکوی» اصطلاحی است بلاغی به معنی شکایتِ شاعر از روزگار و اهل دیار خود. این موضوع به شدت از روحیه و محیط زندگی شاعر متأثر است. بحث گلایه و شکایت، یکی از موضوعات مهمی است که در آثار برخی شاعران، نمودِ چشمگیری دارد. بنابراین یکی از اهداف اصلی این پژوهش، شناساندن بهتر این موضوع به غیر کردزبانان و پی بردن به افکار و اندیشه‌های شاعر می‌باشد. جامعۀ آماری شامل دیوان شعر این شاعر است که به شیوۀ کتابخانه‌ای و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاعر در دیوان شعر خود، به ویژه در مناجات‌نامه، به انواع مختلف شکواییه از جمله: شکواییۀ شخصی، سیاسی، فلسفی، عرفانی و... پرداخته است. از علل اساسی پرداختن شاعر به این موضوع، وضع ناگوار زندگی حاصل از رفتار حاکم وقتِ پشتکوه با وی و همچنین مرگ ناگهانی فرزندش باید دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bath al-Shakwa in the Poetry of Gholamreza Khan Arkavazi

نویسنده [English]

  • Hojat Rashidi
Main member of Zanist Zagrus Institute
چکیده [English]

Gholamreza Khan Arkavazi is a renowned poet from Ilam known for his dramatic works and Divan in the South-Kurdish Language, exploring diverse themes such as "Bath al-Shakva." Despite the lack of prior research on this significant topic within his poetry, this article explores "Bath al-Shakva in the poetry of Gholamreza Khan Alkavazi." "Bath al-Shkva" is a rhetorical expression that signifies lamenting about one's era, family, and homeland, reflecting the poet's spirit and life circumstances. Lamentation is a prevalent theme in the works of many poets and serves as a key focus of this study to introduce this topic to non-Kurdish speakers and unravel the poet's perspectives and ideologies. The analysis is based on the poet's poetry collection using a library research method and content analysis approach. The findings reveal that the poet addresses various forms of lamentations, encompassing personal, political, philosophical, and mystical aspects. The poet's exploration of this theme is rooted in the challenges he faced due to the ruler of Poshtkouh's actions towards him, as well as the tragic loss of his son.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gholamrezakhan Arkavazi
  • Bath al-Shakva
  • Kurdish poetry
  • Liturgy
  • Features of complaints