بررسی تطبیقی بازنماییِ جنایت علیه بشریّت در «سوگنامۀ حلبچه» از کاکۀ فلّاح و «سوگنامۀ کَفَرقاسم» از توفیق أمین زیّاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کاکۀ فلّاح و توفیق زیّاد از شعرای معاصر هستند که بخش زیادی از دوران زندگیشان در سایۀ رژیم بعثِ عراق و رژیم صهیونیستی سپری شد و شاهد جنایت و کشتار بر ضدّ مردم خود و رنج مردم کُرد و عرب بودند. در چنین شرایطی، دو شاعر به‌مثابۀ شعرای متعهّد، سروده‌هایشان را به آینۀ تمام‌نمای رنجهای مردم و جنایت‌های رواداشته‌شده بر آنان از سوی دولت‌های توتالیتر تبدیل کرده و روایتگر عذاب‌های مردمِ بی‌بهره از حقّ زندگی و آزادی در اَراضی اِشغالیِ اقلیم کردستان و فلسطین گشته‌اند. از آن‌روی که تاکنون جستار مستقلّی به بررسی تطبیقیِ جنایت علیه بشریّت در سروده‌های کاکۀ فلّاح و توفیق زیّاد نپرداخته است، نگارنده بر آن‌‌ است تا به تحلیل تطبیقیِ جنایت علیه بشریّت در سروده‌های دو شاعر بپردازد. مسألۀ بنیادین پژوهش حاضر این است که جنایت علیه بشریّت، چگونه و در چه قالبهایی در سوگنامه‌های دو شاعر، نمود یافته و با چه مفاهیمی پیوند خورده است؟ جهت بررسی این مسأله، نگارنده از روش توصیفی‌ـ تحلیلی و تطبیقی مُبتنی بر بررسی جامعه‌شناختیِ بُن‌مایه‌های سروده‌هایِ دو شاعر بهره گرفته‌ است. سیطرۀ خون و تاریکی و مرگ، کشتار مردم غیرنظامی و توحّش و بربریّت از پُربسامدترین نمودهایِ جنایت علیه بشریّت در سرزمین دو شاعر است که در سروده‌هایشان بازنمایی شده است. تصویر دردمندیِ ناشی از کشتار و جنایت در شعر کاکۀ فلّاح، اِلقاکنندۀ رنجی جانکاه‌تر از سرودۀ توفیق زیّاد است؛ زیرا مفهوم جنایت علیه بشریّت در مرثیۀ کاکۀ فلّاح برآمده از قتلِ عامی چندهزار نفره است که گستره‌ای بسیار وسیع‌تر از جنایت را نسبت به کشتارِ کَفَرقاسم شامل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Representation of Crimes against Humanity in Kakay Fallah's Halabja Elegy and Tawfiq Amin Zayyad's Kafar Qasem Elegy

نویسنده [English]

  • Esmaeil Barwasi
PhD in Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Kakay Fallah and Tawfiq Zayyad, prominent poets of the 20th century, lived under the oppressive regimes of Ba’ath and Zionist powers, bearing witness to atrocities against their Kurdish and Arab communities. Through their poetry, they reflect the suffering inflicted upon their people by totalitarian rulers, becoming voices for those deprived of basic rights in occupied Kurdistan and Palestine. This comparative study aims to analyze how crimes against humanity are portrayed in the poems of Kakay Fallah and Tawfiq Zayyad, exploring the themes and concepts intertwined with these atrocities. Employing a descriptive-analytical approach and a comparative sociological analysis, the research examines the prevalent motifs of bloodshed, darkness, death, civilian massacres, brutality, and barbarism in the poets' works. Kakay Fallah's verses evoke a deeper sense of anguish and sorrow compared to Tawfiq Zayyad's, as Fallah's elegy captures the magnitude of mass killings on a larger scale, surpassing the horrors depicted in Zayyad's portrayal of the Kafar Qasem massacre.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crimes against humanity
  • Kurdish literature
  • Arabic literature
  • Kakay Fallah
  • Tawfiq Zayyad
  • Comparative literature