نویسنده = ������������ ������������
جستاری در اساطیر منظومه‌ی کردی مم(mam) و زین(zin)

دوره 3، شماره 1، آذر 1396، صفحه 59-74

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی