نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی انتقادی کتب بدیع در زبان کردی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-15

سید احمد پارسا