نویسنده = ������������ ��������������
بررسی الگوهای روایتی منظومه‌‌ مه‌م و زین با تکیه بر رابطه‌های صوری/ مضمونی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 17-37

کورش عنبری؛ حبیب‌اله لزگی؛ حمیدرضا شعیری