بررسی الگوهای روایتی منظومه‌‌ مه‌م و زین با تکیه بر رابطه‌های صوری/ مضمونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هر متن روایی/ نمایشی دارای الگویی ویژه است که در فرایندی نظام‌بنیان و هدفمند در ساختاری از مجموعه‌‌‌‌ عناصر نشانه - معنایی در مسیر تحولی داستان در تعامل با نشانه‌ها‌ قرار می‌گیرند و در نهایت به تولید معنا می‌انجامد. در این تحقیق با اشاره‌ای گذرا به دورنمای مطالعات و نظریه‌های نشانه‌شناسی، بر پایه نظریه‌های روایت‌ و نشانه‌-معناشناسی گفتمانی و با تمرکز بر تحلیل الگوی روایی و نشانه‌های صوری/ مضمونی در فرایند روایی داستان به یک متن نمایشی منظوم پرداخته‌ایم. مسأله‌ای اصلی ما در این پژوهش چگونگی کارکرد عناصر ساختاری روایت در تولید معنا است؛ بدین‌معنی که کارکرد عناصر روایی چون کنش و شِوش و یا عملکرد عوامل صوری/ مضمونی در بُعد نشانه ـ معناها در فرایند داستانی چگونه به یک گفتمان پیچیده از معناها تبدیل می‌شوند.نتیجه‌ی به دست آمده نشان می‌دهد که عناصر روایی داستان در یک الگوی منسجم منجر به تولید معنا می‌شوند و از این رهگذر نشانه-معناهای صوری/مضمونی در ساختن بُعد ارزشی روایت و ایجاد و انتقال معانی، در بستری ساختمند از الگوهای روایتی شکل می‌گیرند. البته نباید از نظر دور داشت که عواملی چون بافت مکان/زمان و عناصر فرهنگی/اجتماعی در سه سطح نویسنده، متن و مخاطب نیز در درک و تولید معنا نقش انکارناپذیری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Narrative Patterns in the Epic Mam û Zîn with a Figurative Approach

نویسندگان [English]

  • Kuresh Anbari 1
  • Habiballah Lazgee 2
  • Hamid Reza Shairi 3
1 MA in Dramatic Literature, Tarbiat Modares University
2 Associate Professor of Dramatic Literature, Tarbiat Modares University
3 Professor of French Language, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Each narrative-dramatic text has a particular pattern that, in a systematic and purposeful process in the structure of a set of Sign-Semantic elements, interacts with the signs in the course of the evolution of the story, and ultimately results in the production of meaning. In this study, with transient references to the prospect of semiotic studies and theories, based on narrative and sign-semantic theories of discourse, and focusing on the analysis of the narrative model and figurative and thematic sign, in the process of story transformation, we have reviewed a lyric narrative text. The question in this study is how the narrative structural elements function in the production of meaning. This means that the function of narrative elements such as action and reaction, or the function of figurative and thematic factors in the dimension of sign-semantic in the story process of transformation, all create a complex discourse of meanings. The result demonstrates that narrative elements of a story in a coherent pattern lead to the production of meaning and in this way, the figurative and thematic sign in the construction of the dimensional value of narration and the creation and transmission of meanings are formed in a structured context of narrative patterns. In fact, it should be noted that factors such as Location/time context and cultural/social elements at three levels author, text and audience have an undeniable role in the understanding and production of meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Semantics
  • Narrative Patterns
  • Mam û Zîn
  • Figurative and Thematic
  • The Semiotic Square
منابع الف: فارسی
حسینی، عبدالحمید (۱۳۵۲). «احمد خانی و منظومهمی مم و زین»، ش ۱۰۵، نشریه ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، صص ۳۵-۴۹
سجودی، فرزان (۱۳۸۹). «دلالت از سوسور تا دریدا، در مقالات هم اندیشی بارت و دریدا. به کوشش: امیرعلی نجومیان. تهران: نشر فرهنگستان هنر.
شعیری، حمید رضا (۱۳۸۱). مبانی معناشناسی نوین. تهران: انتشارات سمت. شعیری، حمیدرضا و ترانه وفایی (۱۳۸۳). راهی به نشانه- معناشناسی سیال. تهران: انتشارات علمی - فرهنگی
هوشنگی، امیرهوشنگ (۱۳۷۱). «گذری بر ادبیات کردی». کیهان فرهنگی، ش 6.
ب: انگلیسی
Blau, Joyce (2009). Kurdish Language (History Of Kurdish Studies), in Kurdish
Institute of Paris [online], http://www.institutkurde.org
(2009). ---The Kurdish Language and Literature, in Kurdish Institute of Paris
[online], http://www.institutkurde.org
Courtés, Joseph (1991). Analyse sémiotique du discours. De l'énoncé à
l'énonciation, Paris: Hachette.
Louis Hébert (2006). «L'analyse figurative, thématique et axiologique, dans
Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne), Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com
(2006). «---Le carré sémiotique, dans Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne),
Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com
(2006), «---The Actantial Models, in Louis Hébert (dir.), Signo [on-line],
Rimouski (Quebec), http://www.signosemio.com
 (2006), «--- The Narrative Program, in Louis Hébert (dir.), Signo [on-line],
Rimouski (Quebec), http://www.signosemio.com
Xani. Ehmedê (1989). Mem û Zin, edited and commented by Hejar, Paris.
Shakely, Farhad (2002). AHMAD-E KĀNI, in Encyclopædia Iranica [online]
http://www.iranica.com
 (2002). --- Classical and Modern Kurdish Poetry, in Kerkûk Kurdistan e [online],
http://www.kerkuk-kurdistan.com