نویسنده = ���������� ���������� ������ �������� ������