دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی ترفیع معنایی در ترجمة کردی رباعیات خیام از عبدالرحمان شرفکندی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22034/jokl.2023.139278.1316

خاور قربانی؛ طاهره کوچکیان