دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397