دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، آذر 1395 
انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس

صفحه 1-14

پیمان تباری؛ سید احمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی