دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، آذر 1396 
جوانیناسی و شیعری هێمن

صفحه 167-188

جعفر قهرمانی؛ سید اسعد شیخ احمدی