نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادبیات تطبیقی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ادبیات شفاهی «بیت» در ادب فولکلور کردی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 51-76]
 • ادبیات شفاهی پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-100]
 • ادبیات شفاهی کردی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ادبیات عامیانه نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-50]
 • ادبیات فارسی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ادبیات فولکلور کردی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ادبیات کردی «بیت» در ادب فولکلور کردی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 51-76]
 • ادبیات کردی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • ادب فارسی تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

ب

 • بازنمایــی مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]
 • بیت «بیت» در ادب فولکلور کردی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 51-76]
 • بختیار علی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • به‌ختیار عه‌لی ریالیزمی جادوویی له‌ رۆمانی «دواهه‌مین هه‌ناری دونیا»ی به‌ختیار عه‌لیدا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 101-130]

پ

 • پایه مووری چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • پاێه‌مووری پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-100]
 • پســاانقلاب مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]
 • پیکهاته خوازی لێکدانەوەی شیعری «هەڵۆ»ی سوارە لە روانگەی پێکهاتەخوازییەوە [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-147]

د

ر

 • ریالیزمی جادوویی ریالیزمی جادوویی له‌ رۆمانی «دواهه‌مین هه‌ناری دونیا»ی به‌ختیار عه‌لیدا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 101-130]
 • رۆمان ریالیزمی جادوویی له‌ رۆمانی «دواهه‌مین هه‌ناری دونیا»ی به‌ختیار عه‌لیدا [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 101-130]
 • رمان نویسی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • رمان‌هــای فارســی مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]
 • رئالیزم جادویی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]

ز

 • زحافات تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

س

ش

 • شعر کردی نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-50]
 • شعر کلاسیک کردی تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • شیعری گیرانه وه یی لێکدانەوەی شیعری «هەڵۆ»ی سوارە لە روانگەی پێکهاتەخوازییەوە [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-147]
 • شیعری"هه لو" لێکدانەوەی شیعری «هەڵۆ»ی سوارە لە روانگەی پێکهاتەخوازییەوە [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 131-147]

ع

 • عروض تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]

ف

 • فرم گرایی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • فولکلور «بیت» در ادب فولکلور کردی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 51-76]

ک

 • کردی جنوبی پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-100]
 • کردهــا مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

گ

م

 • مثل ها چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • مثلها و حکمتها نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-50]
 • ملمّع تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-14]
 • مور پاێه‌مووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 77-100]

ن

 • نالی نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 25-50]
 • نالی چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]
 • نویســندگان ایرانــی مطالعه‌ی تطبیقی بازنمایی کردها در رمان‌های فارسی پساانقلاب: 1390-137 [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 15-24]

و

 • وزن شعر چکیده های انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-7]